Privacybeleid Pinky Promises

Over ons privacybeleid

Pinky Promises geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pinky Promises. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/12/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beveiligen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.  

 

Over de gegevensverwerking

 Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan (of laten bewaren), welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.  

 

E-mail en mailinglijsten

 

Wix.com

 

Onze website maakt gebruik van Wix, een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven verstuurt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Wix. Wix zal uw gebruikersnaam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden verstrekken. Onderaan elke e-mail die via onze website automatisch aan u wordt verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. Als u hierop klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen. Uw persoonlijke gegevens worden door Wix veilig opgeslagen. Wix maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. Wix behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader mag Wix informatie delen met derden.

 

 

Gmail

 

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers  

 

IDEAL

 

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van IDEAL. IDEAL verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. IDEAL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. IDEAL behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. IDEAL deelt in het geval van een aanvraag voor uitstel van betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van IDEAL's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. IDEAL bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

Verzending en logistiek

PostNL

 Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adresgegevens en woonplaatsgegevens aan PostNL verstrekken. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking is altijd direct gerelateerd aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan voor boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het oog op onze verdere verbetering van de dienstverlening. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

 

In voorkomende gevallen kan Pinky Promises gehouden zijn tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In dergelijke gevallen als deze zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar zullen wij ons gedragen binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

 

Bewaartermijnen

 Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit interpreteren als een vergeetverzoek. In het kader van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij uw facturen bewaren. Deze gegevens bewaren wij zolang als de geldende bewaartermijn. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw bestelling hebben gemaakt.  

 

Jou rechten

 Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen hebben wij afschriften en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres gestuurd. Indien u gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u om legitimatie vragen. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, bij een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier hebben gebruikt.

 

Recht van inzage

 U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres die deze gegevens onder zich hebben een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken aan te passen. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken te laten beperken. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken te laten uitvoeren door een andere partij. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij in opdracht van ons door andere verwerkers of derden hebben verwerkt of verwerkt. In een dergelijk geval is de kans groot dat wij de dienstverlening niet meer kunnen voortzetten, omdat het veilig koppelen van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in dat geval het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Pinky Promises. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking per direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna is de verwerking blijvend te staken. Ook heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Cookies van derde partijen

 In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij al gegevens over u hebben verzameld, dan laten wij u dat per e-mail weten.

 

Contactgegevens  

Pinky Promises

 

Rapenburg 33a 1011TV Amsterdam Nederland T (063) 917-3382 E info@ourpinkypromises.com

 

Contactpersoon voor privacy zaken

 

Anne May van Heemstra & Marit Hartholt

Betaalmethoden

- Creditcards / Debetkaarten- Apple Pay

- IDEAL