Algemene voorwaarden Pinky Promises

E-mail: info@ourpinkypromises.com

Website: https://www.ourpinkypromises.com

 

Definities

Pinky Promises: Pinky Promises, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 83787992.

Klant: degene met wie Pinky Promises een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Pinky Promises en klant samen.

Consument: een klant die tevens een natuurlijk persoon is en als particulier optreedt

 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pinky Promises.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Pinky Promises hanteert zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals:  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Pinky Promises hanteert voor haar producten, op haar website of die anderszins kenbaar worden gemaakt, kunnen Pinky Promises te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Pinky Promises bij het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Pinky Promises mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling doen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
 2. Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als strikte betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim en in verzuim is, zonder dat Pinky Promises de klant een aanmaning hoeft te sturen of in verzuim is.
 3. Pinky Promises behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of zekerheid te verlangen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van niet op tijd betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pinky Promises gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim is, de wettelijke rente van 2% per maand in rekening te brengen voor niet-commerciële transacties, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend. een hele maand.
 2. Indien de klant in verzuim is, is hij tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke incassokosten en de eventueel aan Pinky Promises verschuldigde schadevergoeding.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag Pinky Promises haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Pinky Promises op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Pinky Promises, is hij toch steeds gehouden de overeengekomen prijs aan Pinky Promises te betalen.

 

Recht op reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Pinky Promises gerechtigd zich te beroepen op het recht van reclame met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten. 
 2. Pinky Promises beroept zich op het recht op reclame door middel van een schriftelijke of elektronische communicatie. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op reclame, dient de klant de producten waarop dit recht betrekking heeft, onverwijld aan Pinky Promises te retourneren, tenzij partijen anders overeenkomen. 
 4. De kosten voor het retourneren of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen op voorwaarde dat:  

 

 • het product is niet gebruikt
 • het is geen product dat snel kan bederven, zoals eten of bloemen
 • het is geen product dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het is geen product dat om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd (ondergoed, badkleding, etc.)
 • het zegel is nog intact als het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's etc.)
 • het product of de dienst is geen accommodatie, reis, restaurantbedrijf, transport, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding
 • het product is geen los tijdschrift of krant
 • de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

 

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen 
 • zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet zal kopen

 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@ourpinkypromises.com, desgewenst met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is via de website van Pinky Promises, https://www. ourpinkypromises.com, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na bekendmaking van zijn herroepingsrecht te retourneren.  Anders verliest hij zijn herroepingsrecht.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en de bestelling volledig is geretourneerd aan Pinky Promises, zal Pinky Promises de door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdige en volledig geretourneerde bestelling. 
 2. De kosten voor bezorging komen alleen voor rekening van Pinky Promises voor zover de gehele bestelling retour is verwerkt.

 

Vergoeding retourkosten

 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het terugzenden van de gehele bestelling voor rekening van de consument.  

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht tot opschorting van de uitvoering van deze opschorting van de verplichting uit de overeenkomst.

 

Retentierecht

 1. Pinky Promises kan haar retentierecht inroepen en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle openstaande rekeningen met betrekking tot Pinky Promises heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Pinky Promises.
 3. Pinky Promises is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van de uitoefening van zijn retentierecht.

 

Regeling

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om enige schuld aan Pinky Promises te verrekenen met een vordering op Pinky Promises.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Pinky Promises blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot Pinky Promises op grond van hetgeen met Pinky Promises overeenkomst is gesloten, hoe ook genaamd, vorderingen wegens wanprestatie daaronder begrepen.
 2. Tot die tijd kan Pinky Promises een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen of vervreemden of anderszins bezwaar maken.
 4. Indien Pinky Promises een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Pinky Promises het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Pinky Promises, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft Pinky Promises recht op verplichtingen totdat het overeengekomen deel is voldaan.
 5. Bij niet-tijdige betaling is er sprake van wanbetaling van crediteuren, met als gevolg dat de klant geen bezwaar kan maken tegen een te late levering door Pinky Promises.

 

Tijd om te bezorgen

 1. De door Pinky Promises opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd gaat in op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging heeft ontvangen van Pinky Promises.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Pinky Promises niet binnen 14 dagen schriftelijk kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

 

Daadwerkelijke levering

 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten kan geschieden op de plaats waar deze heeft plaatsgevonden.

 

Vervoerskosten

 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant deze in ontvangst te nemen, hiervan een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger, bij gebreke waarvan Pinky Promises niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade. Indien de klant het transport van een product zelf verzorgt, dient hij eventuele zichtbare schade te melden
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Pinky Promises te melden, bij gebreke waarvan Pinky Promises niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

 

 

Opslag

 1. Indien de klant bestelde producten pas later dan de overeengekomen bezorgdatum in ontvangst neemt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van vroegtijdige of te late afname van producten komen volledig voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade veroorzaakt door ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de klant, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze rechtsgeldig en/of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant of van een derde partij die het product namens de klant in ontvangst neemt.

 

Aandelenbeurs

 1. Ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggestuurd in de originele verpakking of met de originele (prijs)kaartjes er nog aan
 • het product is nog niet gebruikt

 

 1. Afgeprijsde artikelen, niet-bederfelijke artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant op maat gemaakte artikelen kunnen niet geruild worden.  

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Pinky Promises voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Pinky Promises geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Pinky Promises geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst verwacht? De klant dient Pinky Promises derhalve zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Pinky Promises binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Pinky Promises in staat is adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Pinky Promises gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient Pinky Promises schriftelijk in kennis te stellen van een eventuele ingebrekestelling. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling door Pinky Promises ook daadwerkelijk (tijdig) wordt bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 Indien Pinky Promises met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Pinky Promises verschuldigd zijn.

 

 

  Aansprakelijkheid Pinky Promises

 1. Pinky Promises is alleen aansprakelijk voor eventuele schade van de klant indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Pinky Promises aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Pinky Promises is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Pinky Promises aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot de ( deel van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Pinky Promises vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.  

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Pinky Promises toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Pinky Promises niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pinky Promises in verzuim is.
 3. Pinky Promises heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Pinky Promises kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren kan nakomen.

 

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Pinky Promises in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Pinky Promises worden toegerekend in een van de wil van Pinky Promises onafhankelijke situatie, verhindering van de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Pinky Promises kan worden gevergd.
 2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie omvat mede, maar is niet beperkt tot: noodtoestand (zoals: burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); verzuim en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pinky Promises 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pinky Promises er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Pinky Promises is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij daardoor profiteert van de overmachtsituatie.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering daarvan blijkt dat het nodig is om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Het vorige lid is niet van toepassing op producten die in een fysieke winkel zijn gekocht.

 

 

Wijziging voorwaarden

 1. Pinky Promises is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden aangebracht.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pinky Promises zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

 

 

Overdracht van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pinky Promises.
 2. Deze bepaling geldt als goederen rechtelijke bepaling als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden aan.
 2. In dat geval wordt een bepaling die nietig of vernietigbaar is, vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Pinky Promises voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pinky Promises is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 04 december 2021.